Fondi i përkthimit letrar nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj-2020, Të rejat, Thirrje|

The fund for translation of Albanian works in other languages is an initiative taken by the Ministry of Culture, which has contributed to the recognition of our best literary values in other languages.

This fund has contributed to the growing interest of foreign publishers in Albanian literature. This call will be a permanent part of the QKLL policies to promote the Albanian literature in other cultures. It aims to support the translation of the most important works of Albanian literature in prose, poetry, essays, etc.

GENERAL INFORMATION:

 • The application must be submitted by a foreign publisher, equipped with a license to publish, through its legal representative;
 • The publisher should provide the copyright before applying or at least should be in process of ensuring the copyright, a process that should be completed by the submission deadline specified in the translation contract (the original contract must be in Albanian language or in English);
 • The publisher should also submit the contract with the translator (the original contract must be in Albanian language or in English);
 • The publisher should submit an excerpt from the original book and its translation (20 standard pages, approximately 1800 characters per page, with spaces):
 • The QKLL is committed to prevent any misuse, abuse or copying of the text translated;
  After the approval of the financial support, the National Book and Reading Centre will sign a contract with the publisher;
  The full/partial financing of the translation provided by the QKLL, will be transferred to the publisher’s account.

Please send submit the application file to the National Book and Reading Centre, no later than July 20, 2020, 16.00 hrs, by sending the documents (application form and declaration) to [email protected]:

Apply:

Download the form
Download the declaration

THIRRJE PËR APLIKIME
Mbështetje për përkthimin e veprave nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit hap thirrjen për aplikime për përkthime nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj.
Fondi i përkthimit nga gjuha shqipe në gjuhë të tjera është një nismë e trashëguar nga Ministria e Kulturës, e cila ka sjellë një kontribut në njohjen e vlerave tona më të mira në gjuhë të tjera. Ky fond ka kontribuuar në rritjen e interesit të botuesve të huaj për letërsinë shqipe.

Kjo thirrje do të jetë pjesë e përhershme e politikave të QKLL-së për të promovuar kulturën dhe librin shqip në kultura të tjera. Ajo synon të mbështesë përkthimin e veprave më të rëndësishme të letërsisë shqipe në prozë, poezi, eseistikë etj.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM:

 • Kërkesa duhet të dorëzohet nga një botues i huaj, i pajisur me licencë botimi, përmes përfaqësuesit të tij ligjor;
 • Botuesi duhet të sigurojë të drejtat e autorit para se të aplikojë ose të paktën të jetë në proces të sigurimit të së drejtës së autorit, një proces që duhet të përfundojë deri në afatin e dorëzimit të aplikimit, specifikuar në kontratën e përkthimit (kontrata origjinale duhet të jetë në gjuhën shqipe ose në anglisht);
 • Botuesi gjithashtu duhet të paraqesë kontratën me përkthyesin (kontrata origjinale duhet të jetë në gjuhën shqipe ose në anglisht);
 • Botuesi duhet të paraqesë një fragment nga libri origjinal dhe përkthimi i tij (20 faqe standarde, afërsisht 1800 karaktere për faqe, me hapësirë);
 • QKLL është e angazhuar të parandalojë çdo keqpërdorim, abuzim ose kopjim të tekstit të përkthyer;
 • Pas miratimit të mbështetjes financiare, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit do të nënshkruajë një kontratë me botuesin;
 • Financimi i plotë / i pjesshëm i përkthimit të siguruar nga QKLL, do të transferohet në llogarinë e botuesit.

Ju lutemi dorëzoni aplikimin pranë Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, brenda 20 korrikut 2020, ora 16:00, duke dërguar dokumentet (formularin e kërkesës dhe deklaratën) në [email protected]:

Comments are closed.

Close Search Window