Aktivitete, Të rejat, Thirrje|

Për të kontribuar në trajnimin e përkthyesve nga frëngjishtja në shqip, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit (QKLL) dëshiron të organizojë atelje trajnimi të vazhdueshëm me mbështetjen e Ambasadës Franceze në Shqipëri.

Këto atelje u drejtohen me përparësi profesionistëve të rinj që kanë një njohje të shkëlqyer të frëngjishtes (niveli C sipas kuadrit evropian të referencave për gjuhet), të cilët kanë tashmë një formim  në përkthim dhe që praktikojnë përkthimin me shkrim të prozës shkencore ose letrare frëngjisht-shqip. Programi i këtij trajnimi do të përpunohet  në funksion të kanditaturave që do të vijnë dhe të nevojave që do të identifikohen. Qëllimi është praktik : pjesëmarrësit do të ndeshen mes vështirësi tekstesh dhe do të pêrftojnë gradualisht, me ndihmën e ekspertëve, teknika përkthimi të cilat do t’i ndihmojnë që t’i zgjidhin ato.

Për të shprehur interesin tuaj për këtë program, ju mund të kandidoni para datës 25 gusht, duke dorëzuar dosjen:

1.Letër motivimi në frëngjisht

2. CV

3.Kartë Identiteti (ID)

4.Kopje të diplomës, apo të certifikatës së njohjes së gjuhës frënge

5.Listë të veprave të botuara brenda ose jashtë shtetit

___________________________________________________________________________________________

Pour contribuer à la formation des traducteurs du français vers l’albanais, le centre national du livre el de la lecture (CNLL) souhaite mettre en place des ateliers de formation continue avec l’appui de l’ambassade de France en Albanie.

Ces ateliers seront destinés en priorité à de jeunes professionnels dotés d’une excellente connaissance du français (niveau C du cadre commun européen de référence pour les langues), déjà formés aux métiers de la traduction et qui pratiquent la traduction écrite de prose scientifique ou littéraire dans le sens français/albanais. Le programme de cette formation sera élaboré en fonction des candidatures reçues et des besoins identifiés. L’objectif sera pratique : les participants seront confrontés aux difficultés des textes pour acquérir progressivement, avec l’aide des formateurs, les techniques de traduction qui doivent aider à les résoudre.

Pour exprimer votre intérêt pour ce programme, vous devez faire acte de candidature avant le 25 Août en faisant parvenir les documents suivants :

1.Lettre de motivation en français

2. CV

3. Carte d’identité (ID)

4. Copie du diplôme universitaire, ou d’un diplôme attestant le niveau de connaissance de la langue française

5. Une liste d’oeuvres publiés en Albanie ou à l’étranger

Comments are closed.

Close Search Window