Aktivitete, Të rejat|

 

CALL FOR APPLICATIONS

Financial support for the translation of literary works from Albanian into foreign languages.

The National Books and Reading Centre – Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit (QKLL) launches the call for applications, which will support the literary works translation from Albanian into foreign languages. The project fund will contribute to foster the interest of foreign publishers in Albanian literature.

This call remains a permanent part of the QKLL policies for the promotion of Albanian literature and culture abroad. It aims to support the translation of the most important works of the traditional and contemporary Albanian literature in prose, poetry and essays.

General Information:

 • The application must be submitted by a foreign publisher, equipped with a license to publish;
 • The publisher should provide the copyright before applying or at least should be in process of ensuring the copyright (the original contract must be in Albanian or in English language);
 • The publisher should submit the contract with the translator (the original contract must be in Albanian or in English language);
 • The publisher should submit an excerpt from the original book and its translation, as specified in the form:
 • After the approval of the financial support, QKLL will sign a contract with the publisher;
 • The full/partial financing of the translation provided by the QKLL, shall be paid via bank transfer to the publisher’s account.
 • The selected awardees will be publishedby the end of April into our site and will be notified via email.
 • PLEASE NOTE: If the application documentation is not complete and not sent within the deadline, it will be rejected.

Application documents:

Deklaration 2023

Application Form 2023

Please submit the application file to Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, no later than April 14th, 2023, 14.00 h, electronically to [email protected], and physically to the following letter box: Rruga “Papa Gjon Pali II”, 1010, pranë Hotel Domus, Tirana, Albania.

THIRRJE PËR APLIKIME

Mbështetje për përkthimin e veprave letrare nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit (QKLL) hap thirrjen për aplikime për përkthime të veprave letrare nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj.

Ky fond kontribuon në rritjen e interesit të botuesve të huaj për letërsinë shqipe.

Kjo thirrje mbetet pjesë e përhershme e politikave të QKLL-së për të promovuar letërsinë shqipe në kultura të tjera. Ajo synon të mbështesë përkthimin e veprave më të rëndësishme të letërsisë tradicionale dhe bashkëkohore shqipe në prozë, poezi dhe eseistikë.

Informacion i përgjithshëm:

 • Kërkesa duhet të dorëzohet nga një botues i huaj, i pajisur me licencë botimi;
 • Botuesi duhet të sigurojë të drejtat e autorit para se të aplikojë, ose të paktën të jetë në proces të sigurimit të së drejtës së autorit (kontrata origjinale duhet të jetë në gjuhën shqipe ose angleze);
 • Botuesi duhet të paraqesë kontratën me përkthyesin (kontrata origjinale duhet të jetë në gjuhën shqipe ose angleze);
 • Botuesi duhet të paraqesë një pjesë nga libri origjinal dhe përkthimin e tij, sipas specifikimeve në formular;
 • Pas miratimit të mbështetjes financiare, QKLL-ja do të nënshkruajë një kontratë me botuesin;
 • Financimi i plotë / i pjesshëm i përkthimit të siguruar nga QKLL, do të transferohet në llogarinë e botuesit.
 • Fituesit do të bëhen publikë në javën e parë të muajit maj, në faqen tonë dhe do të njoftohen edhe me email.
 • VINI RE: Nëse dokumentacioni nuk dërgohet i plotë dhe brenda afatit, aplikimi nuk do të merret në shqyrtim për fazën përzgjedhëse.

 Dokumentet per aplikim:

Deklaration 2023

Application Form 2023

Ju lutemi, dorëzoni aplikimin pranë Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, brenda datës 14 prill 2023, ora 14:00, elektronikisht në [email protected], si dhe në adresën postare: Rruga “Papa Gjon Pali II”, 1010, pranë Hotel Domus, Tirana.

 

Comments are closed.

Close Search Window