Të rejat, Thirrje|

Mbështetje financiare mbi projekte në fushën e librit dhe leximit 2021

Në zbatim të misionit të Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit për të mbështetur librin shqip, referuar VKM-së Nr. 24, datë 16.01.2019 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit”, paragrafit III, pikës a), ku thuhet “QKLL-ja harton programet dhe financon projektet në fushën e librit, QKLL-ja shpall thirrjen për mbështetje financiare për projekte në fushën e librit dhe leximit 2021.
Ftohen të gjithë të interesuarit, persona fizikë ose juridikë, që të paraqesin projektet e tyre të shoqëruara me dokumentet përkatëse, të cilat duhet të dorëzohen të paktën 30 ditë përpara se të fillojë zbatimi i projektit.

Procedura përbëhet nga dy faza:

Faza e parë: dorëzimi i dokumenteve të aplikimit, të cilat përfshihen në formularët përkatës për persona fizikë, ose juridikë, bashkëngjitur kësaj thirrjeje.

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të dokumentacionit, aplikuesi i projektit fitues do të njoftohet me email dhe do të informohet mbi detajet e tjera të procedurës.

Faza e dytë: aplikuesi fitues do të vazhdojë me dorëzimin e dokumenteve që vërtetojnë zhvillimin dhe mbylljen me sukses të projektit përkatës.

Aplikimet duhet të dorëzohen në adresën: Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, Rruga “Papa Gjon Pali II”, 1010, Tiranë dhe me email në adresën: [email protected]

Shkarko Deklaratën
Shkarko Formularin për Personat Fizikë
Shkarko Formularin për Personat Juridikë

 

Comments are closed.

Close Search Window